Gedragsregels Vita Running

Algemene gedragscodes

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Deze zijn: 

 • Respecteer de regels van je sport.

 • Respecteer de mede- en tegenstanders binnen je sport.

 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.

 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.

 • Samen staan voor een faire sport.

           Sporters 

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

 • Hecht waarde aan eerlijk en prettig spelen en presteer zo goed mogelijk.

 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.

 • Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.

 • Respecteer het werk van alle mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

   

  Ouders en verzorgers 

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.

 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw.

 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 

 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen.

 • Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om de sport/recreatie van uw kind mogelijk te maken.

   

  Trainers 

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.

 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate van volwassenheid van de kinderen.

 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren.

 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

   

  Bestuurders 

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

 • Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.

 • Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.

 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.

 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.

 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging.

 • Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.

 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia.

 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel. 

 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

 • Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren. Leg hierbij de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.

   

  Scheidsrechters/Officials 

 • Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.

 • Gebruik uw gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

 • Geen woorden maar daden.

 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.

 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor u het respect voor eerlijk spel handhaaft.

 • Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname 'tot plezier ende vermaeck' leiden.

 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

   

  Toeschouwers 

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofs.

 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.

 • Veroordeel elk gebruik van geweld.

 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en de jury.

 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

   

  De media 

 • Begrijp dat kinderen geen mini-profs zijn.

 • Weet het verschil tussen de sportprogramma's voor volwassenen en voor jongeren.

 • Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook 'nieuws' en interessant voor de lezer kan zijn.

 • Weet het verschil tussen amateur- en professionele doelpunten en prestaties en zorg ervoor dat uw lezers dat ook weten: de professional probeert het publiek te vermaken en zijn geld te verdienen wat vaak weerspiegeld wordt in de vele momenten van onsportief gedrag.

 • Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.

 • Maak de problemen van jongeren in de sport duidelijk. Rapporteer en publiceer er na onderzoek over als hun recht op deelname in het onderwijs in de schoolsport en in de georganiseerde sport met voeten wordt getreden.

 • Het is toegestaan foto- en/of filmopnamen tijdens trainingen en/of wedstrijden te maken en vervolgens te publiceren mits de betreffende sporter hier vooraf mondeling toestemming voor heeft gegeven. 

           Algemene voorwaarden  Lidmaatschap Vita Running

 • Het lidmaatschap van Vita Running bedraagt vanaf 01-09-2021 € 69,00 per kwartaal en wordt ieder kwartaal gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen. Het is niet mogelijk per maand te betalen of contant te betalen. De contributie van het Vita Running lidmaatschap kan maandelijks bij vooraankondiging worden verhoogd of verlaagd.
 • Bij langdurige blessures wordt na 6 maanden, gerekend vanaf de eerste maand nadat de blessure is opgetreden, een 'blessure korting' van 100% in mindering gebracht op het lidmaatschapsgeld van Vita Running, mits de blessure per mail is aangemeld. Zodra de loper weer mee kan trainen, wordt weer het normale lidmaatschapstarief in rekening gebracht.
 • Een blessure dient via de mail te worden gemeld; info@vitarunning.nl.  Alleen op deze manier kan de blessure korting na 6 maanden worden toegekend. Is de blessure niet aangemeld, dan kan er geen aanspraak worden
  gemaakt op de blessure korting.
 • Een langdurige blessure is een blessure die langer dan 6 maanden aangesloten duurt en waarbij de loper niet in staat is om door deze blessure deel te nemen aan de trainingen/wedstrijden van Vita Running.
 • Indien een loper langer dan 12 maanden geblesseerd is, wordt het lidmaatschap bij Vita Running automatisch beëindigd. Dit om de instroom van nieuwe leden mogelijk te maken. Het Dutch Runners lidmaatschap dient de loper zelf op te zeggen.
 • Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen trainingen en wordt het lidmaatschapsgeld naar ratio (1/3) in rekening gebracht. 
 • Lopers die zich als lid aanmelden bij de Vita Running loopgroep, worden verplicht aangemeld bij de Dutch Runners (Atletiekunie). Hierdoor is de loper o.a. verzekerd tijdens het hardlopen en krijgt hij bij enkele wedstrijden korting op het inschrijfgeld. De basiscontributie voor het Dutch Runners lidmaatschap bedraagt € 16,95 per kalenderjaar (2018) en wordt jaarlijks in januari geïndexeerd (Consumenten Prijs Index voor sport en recreatie) en apart aan de Vita Running leden gefactureerd. Nieuwe leden worden gedurende het kalenderjaar in de betreffende maand naar ratio gefactureerd (https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/administratie/ledenadministratie/contributie). 
 • Ieder lid van Vita Running verplicht zich de lidmaatschapsgelden van Vita Running en de basiscontributie van Dutch Runners binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 
 • Bij het niet voldoen van de Vita Running contributie binnen 14 dagen na factuurdatum volgt een betalingsherinnering. Wordt de Vita Running contributie na de betalingsherinnering vervolgens niet binnen 3 werkdagen betaald, dan volgt een aanmaning met een aanmaningsboete van € 25,00. Wordt de Vita Running contributie én de aanmaningsboete vervolgens niet binnen 3 dagen betaald, dan wordt het lidmaatschap bij Vita Running automatisch beëindigd en wordt de openstaande factuur doorgegeven aan een incassobureau. Na beëindiging van het lidmaatschap blijft het betreffende (ex)lid gehouden aan het betalen van de openstaande vordering vermeerderd met de incassokosten die inzake de openstaande factuur worden gemaakt.
 • Loopgroep Vita Running is aangesloten bij de Atletiekunie/Dutch Runners en verplicht zich tot het tijdig betalen van de jaarlijkse contributiegelden aan de Atletiekunie/Dutch Runners.
 • Ieder lid van Vita Running kan per eerst volgende maand zijn lidmaatschap opzeggen. Eventueel vooruit betaalde lidmaatschapsgelden van Vita Running na de einddatum van het lidmaatschap, worden terugbetaald.
 • De afgemelde leden worden per eerst volgende vervaldatum (laatste dag van de maand voordat het nieuwe jaar ingaat) van de ledenlijst bij Dutch Runners afgeschreven. Op afmeldingen gedurende het lidmaatschapsjaar wordt geen restitutie verleend. Tot 31 december 23:59  voor de start van een nieuw kalenderjaar kan een lidmaatschap worden beëindigd.
 • Nieuwe leden kunnen in principe alleen via de Start to Run cursus van Vita Running instromen.
 • Als de trainingen door overheidsmaatregelen of o.b.v. richtlijnen van het RIVM en/of de NOC-NSF worden stilgelegd, dient de contributie voor de eerstvolgende maand nadat de maatregel van kracht is nog te worden betaald. Voorbeeld: op 16 maart 2021 wordt o.b.v. bovenstaande de trainingen stilgelegd. Dan is de contributie nog verschuldigd over maart 2021 én april 2021. Daarna zal de contributie voor Vita Running worden opgeschort tot aan de datum dat er weer getraind kan worden. Voor de maanden dat er niet getraind mag worden zal er geen contributie in rekening worden gebracht. 

           Algemene voorwaarden deelname

 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door Vita Running (trainingen/lessen/cursussen), of wedstrijden waaraan leden van Vita Running deelnemen, geschiedt op eigen risico. 
 • De trainers van Vita Running zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, diefstal en schade van of aan persoonlijke eigendommen van Vita Running leden in welke vorm dan ook.
 • De trainers van Vita Running zijn nimmer aansprakelijk voor mogelijke blessures of ongevallen ten gevolgen van de trainingen/lessen/cursussen die wordt gegeven.
 • De trainers van Vita Running zijn verplicht jaarlijks bijscholingscursussen te volgen om de kwaliteit van de trainingen/lessen/cursussen te waarborgen en het risico op blessures en ongevallen tot een minimum te beperken.
 • Trainingen die in verband met extreme weersomstandigheden (zware windstoten, zware regenval, sneeuw, ijzel, onweer) door Vita Running worden geannuleerd worden indien mogelijk toch niet per definitie ingehaald.
 • Er vindt geen restitutie plaats van lidmaatschapsgelden van eventueel gemiste trainingen/lessen/cursussen.
 • Vita Running adviseert alle leden om jaarlijks een sportkeuring of een sport medisch onderzoek uit te laten voeren om uw fitheid en lichamelijke belasting te laten testen.
 • Beperkende factoren om deel te nemen aan trainingen/lessen/cursussen/wedstrijden dienen direct bij de trainer te worden gemeld. Bij ernstige pijnklachten of plotselinge pijnklachten op de borst dient u uw deelname aan trainingen/lessen/cursussen/wedstrijden direct te staken en z.s.m. hulp in te roepen van een trainer, EHBO'er, arts of andere hulpverlener.